วิเคราะห์ การตลาด

วิเคราะห์ การตลาด

เราได้พูดถึงเกี่ยวกับการที่ว่าปัจจัยไหนที่จะลดความเสี่ยงในการเปิดธุรกิจใหม่ของเราไปแล้วถึง 8 ข้อที่ผ่านมา คู่ควรได้อ่านข้อความเข้าใจว่าแต่ละปัจจัยนั้นช่วยลดความเสี่ยงแก่การเปิดธุรกิจอย่างไร หากคุณได้รู้ถึงเกี่ยวกับการปัจจัยในลดความเสี่ยงแล้ว คราวนี้ก็มาถึงขั้นตอนที่การเริ่มประกอบการสำหรับธุรกิจใหม่ ซึ่งแน่นอนว่าก็เป็นการจัดการหรือเป็นปัจจัยในการที่คุณนั้นจะต้องรู้เกี่ยวกับการเปิดธุรกิจใหม่ การเปิดธุรกิจใหม่และมีความเสี่ยงและมีความ ท้าทายอยู่ในตัวของตัวเอง ซึ่งหากเรานั้นไม่ได้ศึกษาข้อมูลที่มีความรู้เพียงพอก็อาจจะทำให้ธุรกิจนั้นต้องปิดลงก็ได้ โดยขั้นตอนแรกนั้นก็คือ เราจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์การตลาด เป็นปัจจัยที่สำคัญมากๆในการทำอันดับแรก ถ้าไม่มีความต้องการของตลาดก็ไม่มีหนทางที่เรานั้นจะสามารถจำหน่ายหรือประสบความสำเร็จที่เรานั้นเปิดธุรกิจนี้ การวิเคราะห์ตลาดนั้นเราจะได้ทราบถึงความต้องการของลูกค้า อาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องใช้วิธีทางสถิติที่เสียค่าใช้จ่ายอย่างไม่ได้มีประสิทธิภาพขนาดนั้น อาจจะทำได้อย่างผลลัพธ์ต้องน่าเชื่อถือเพื่อให้แน่ใจว่าสมควร ที่เหมาะสมที่เรานั้นจะเปิดธุรกิจที่นี่อย่างแท้จริง และการที่เรานั้นจะสามารถอยู่รอดและมีกำไรได้อย่างยาวนาน การวิเคราะห์นั้นเราจำเป็นที่จะต้องสังเกตการณ์เกี่ยวกับตลาดหรือ

]วิเคราะห์ การตลาด

ท้องถิ่นของเราให้ดีว่าความต้องการหรือเป้าหมายของเรานั้น มีความต้องการในส่วนนี้และเป้าหมายและตรงตามที่เราต้องการหรือไม่ เพราะถ้าหากไม่ได้มีความต้องการหรือเป้าหมายที่ตรงกันกับที่เรานั้นต้องการที่จะเปิดธุรกิจ มันก็จะเป็นเรื่องยากที่เรานั้นจะสามารถทำรายได้และมีกำไรอย่างมาก ใน ณ ที่นี้ ส่วนข้อ 2 นั้นหากเราได้ทำการวิเคราะห์แล้ว หาก

วิเคราะห์ การตลาด

เราได้ทำการวิเคราะห์ส่วนตลาดแล้วเราจะเป็นที่จะต้องวิเคราะห์คู่แข่งของเรา การทำธุรกิจนั้นเป็นการทำการแข่งขันในการตลาดต่อคนอื่น แน่นอนว่าท้องถิ่นของคุณอาจจะมีคู่แข่งทางธุรกิจเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้ว แต่คุณไม่จำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์เกี่ยวกับธุรกิจของเขาให้ดี โดยธุรกิจใหม่ของเรานั้นจำเป็นที่จะต้องมีจุดเด่นที่เหนือกว่าธุรกิจ

วิเคราะห์ การตลาด

ที่เคยมีมา หาคู่นั้นไปเปิดธุรกิจแล้วธุรกิจของคุณนั้นเป็นธุรกิจที่มีความซ้ำและมีคุณภาพไม่ได้แตกต่างอะไรกับธุรกิจที่เปิดมาแล้ว ไม่ว่าจะเป็นด้านราคาหรือคุณภาพอื่นๆ อีกทั้งอาจจะเป็นการบริการลูกค้า หากคุณนั้นทำให้รู้สึกว่า มันไม่ได้แตกต่างจากสิ่งที่เคยมีมาแล้ว หรือไม่ได้มีจุดเด่นที่ชัดเจนและมีคุณค่าสำหรับกลุ่มเป้าหมายขนาดนั้น ลูกค้าเขาจะเลือกไปใช้ในธุรกิจหรือร้านเดิมๆที่เขานั้นเคยใช้มา เพราะคู่แข่งที่เคยมีอยู่แล้วเขานั้นสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าของคุณ ลูกค้านั้นไม่ได้ต้องการที่จะลองสินค้าใหม่ๆหากสินค้านั้นไม่ได้มีความโดดเด่นอะไรมากมาย ดังนั้นจึงเป็นโจทย์หรือการวิเคราะห์อย่างหนักและจริงจังของคุณว่า จะทำอย่างไรให้ ธุรกิจของคุณนั้นมีความโดดเด่นและมีความดึงดูดน่าสนใจมากกว่าธุรกิจของคนอื่น ธุรกิจของคนอื่นหรือธุรกิจของคู่แข่งคุณนั้นมีจุดเด่นและจุดแข็งจุดอ่อนอย่างไรบ้าง คุณจำเป็นที่จะต้องมาปรับแล้วพัฒนาให้กับธุรกิจของคุณนั้นได้มีความโดดเด่นหรือเหนือมากยิ่งกว่า ไม่อย่างนั้นคุณก็จะไม่สามารถที่จะทำธุรกิจในที่แห่งนั้นได้เพราะว่าถูกคู่แข่งของคุณ แย่งชิงลูกค้าไปหมดเพราะข้อคิดของคนนั้นไม่ได้มีความโดดเด่นอะไรเลย ข้อ 3 เราต้องคำนวณต้นทุนเกี่ยวกับการก่อตั้งและแสวงหาทุน เพื่อที่จะมาเริ่มดำเนินการธุรกิจของเรา โดยต้นทุนบางอย่างนั้นเราก็สามารถทำแล้วจบได้อย่างเช่นการซื้อที่ดิน และก่อตั้งสำนักงานหรือบริษัท แต่บางต้นทุนนั้นจำเป็นที่จะต้องขึ้นเรื่อยๆ เช็คค่าประกันภัย ค่าวัสดุต่างๆ บางอย่างก็เป็นวัสดุที่ต้องใช้อย่างสิ้นเปลือง เราจะไปเที่ยวต้องเผื่อเงินไว้สำหรับกรณีฉุกเฉินในค่าใช้จ่ายบางประเภทที่เรานั้น ไม่สามารถที่จะคำนวณได้ว่ามันเป็นอย่างไร ซึ่งเราอาจจะไม่ได้เตรียมไว้ก่อน หรือบางทีวัสดุหรือสิ่งต่างๆอาจจะมีราคาเพิ่มขึ้น แล้วเรานัดจะไปเที่ยวต้องใช้เงินในส่วนเงินทุนหรือต้องใช้เงินอย่างมาก ทำให้เกินงบที่ตั้งไว้ ดังนั้นผู้ประกอบการหรือผู้เปิดธุรกิจใหม่จำเป็นที่จะต้องคำนึงถึงสภาพคล่องในกิจการและการเงินของตัวเอง ดูระยะเริ่มต้นจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์ส่วนนี้ให้ถี่ถ้วน เนื่องจากระยะรายได้หากต่ำเกินจนไม่สามารถคุ้มทุนได้ เงินสำรองจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องนำมาหนุนไว้ เพราะมันเป็นเงินทุนหมุนเวียนส่วนใหญ่ในธุรกิจอยู่แล้ว ค่าใช้จ่ายในการเริ่มก่อตั้งธุรกิจที่เห็นได้ส่วนมากก็จะมี ค่าที่ดิน ค่าก่อสร้างอาคาร ค่าอุปกรณ์เครื่องมือ ค่าเครื่องจักร ค่าสินค้า ค่าจดทะเบียน ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามกฎหมาย ค่าลิขสิทธิ์ ค่าตกแต่งและปรับปรุงสถานที่ ค่าประกันภัย เงินมัดจำต่างๆ วัสดุที่สิ้นเปลืองในการใช้ไป ค่าเงินสำรองในกิจการ อีกทั้งค่าอื่นๆอีกมากมายที่คนนั้นจะเป็นที่จะต้องคำนวณให้ดี เมื่อคำนวณค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้ว คุณจะไปที่จะต้องมองยอดสำรองไว้ หรือเงินสำรองไว้จากค่าทั้งหมดที่ได้รวมมา อย่างน้อยร้อยละ 10% เผื่อไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน เพราะการที่คุณนั้นดำเนินธุรกิจมันจะมีเรื่องฉุกเฉินเข้ามาให้คุณได้ไม่ตั้งตัว ดังนั้นคุณจำเป็นที่จะต้องวางแผนและคำนวณให้ดี ไม่งั้นธุรกิจของคุณอาจจะสะดุด แล้วการดำเนินงานของคุณก็จะไม่เป็นระบบตามที่คุณได้วางแผนไว้ ซึ่งแน่นอนว่ามันยังมีอีก 3 ข้อที่เหลือ แต่ 3 ข้อที่พูดมาข้างบนนั้นเป็น 3 ข้อพื้นฐานที่คุณนั้นจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์ให้ดี โดยเฉพาะข้อ 3 ที่หมายถึงคำนวณต้นทุนและวิเคราะห์สิ่งต่างๆที่คุณจำเป็นต้องใช้ การวิเคราะห์ตลาดนั้นเป็นสิ่งแรกที่คุณนั้นต้องคิด แต่สิ่งที่สำคัญก็คือการวิเคราะห์เกี่ยวกับเงินทุนและการใช้จ่ายในธุรกิจของคุณ หากคุณนั้นไปอยู่ในทำเลที่ค่อนข้างที่จะดี และตลาดก็เติบโตได้อย่างรวดเร็ว แต่หากคุณนั้นไม่ได้คำนวณถึงจุดคุ้มทุนหรือ คำนวณว่าคุณนั้นใช้รายจ่ายไปเท่าไหร่ แล้วต้องสำรองรายจ่ายอะไรบ้าง มันก็จะเป็นสิ่งที่คุณนั้นจะพลาดและอาจจะน่าเสียดาย เพราะว่า มันไม่ได้เกี่ยวกับปัจจัยภายนอก เกี่ยวกับปัจจัยภายในในบริษัทของคุณคือธุรกิจของคุณ ซึ่งหากคุณเดินมาตรงนี้ไม่ดี คุณก็ไม่จะสามารถ ที่จะ ทำรายได้ให้กับธุรกิจหรือทำให้ธุรกิจของคุณนั้นเติบโตไปได้อย่างยาวนาน ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่คำนวณให้ดี ในบทความต่อไปเราจะพูดถึงอีก 3 ข้อที่เหลือ ซึ่งก็เป็น 3 ข้อที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากเช่นกัน